วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


        วิชาการผลิตสื่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล

  • มีความรู้ ความเข้าใจ การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัล
  • การทำดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง  
  • มีทักษะในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัล 
  • การทำดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่ง 
  • มีกิจนิสัยที่ดีในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัล 
  • การทำดนตรีประกอบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง 
หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน เช้า 13.00น.( รอบบ่าย)


           วิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ


คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การใช้อินเตอร์เน็ตมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เน็ตมีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้งานคอมพิวเตอร์

หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน รอบค่ำ 17.00น. - 20.00น.


                 วิชาซ่อมคอม


หลักการระบบคอมพิวเตอร์ (Principle of Computer System)
ระบบปฏิบัติการ (Basic Operating System)
การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program Using)
การบำรุงคอมพิวเตอร์(Computer Maintenance) 
 หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน ค่ำ 17.00น.