วิชาอุตสาหกรรม

   

  ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า 

 •  - ความรู้พื้นฐานเครื่องกลไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องมือวัด
 •    อุปกรณ์ป้องกัน ทฤษฎีสนามแม่เหล็ก
 •  - มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 
 •  - การใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 
 •  - การพันมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส
 •  - การใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 
 •  - การพันมอเตอร์ 3 เฟส
 •  - การควบคุมมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
 •  - การควบคุมมอเตอร์ทางเดียว 
 •  - การทำงานตามลำดับ การหมุนมอเตอร์ 
 •  - การสตาร์ทมอเตอร์ด้วยการลดกระแสหม้อแปลงไฟฟ้า 


หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน เช้า 09.00น. / บ่าย13.00น /ค่ำ 17.00น.ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น

 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตัวต้านทาน 
 • ตัวเก็บประจุไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
 • การใช้งานมัลติมิเตอร์
 •  สารกึ่งตัวนำ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟท มอสเฟท
 • การทำวงจรอิเลกทรอนิกส์ วงจรเรียงกระแส 

หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน เช้า 09.00น. / บ่าย13.00น /ช่างจักรยานยนต์

 • - เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ ความปลอดภัยในการทำงาน
 • - หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ
 • - ระบบจุดระเบิด ระบบไฟฟ้า ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น 
 • - ระบบระบายความร้อน ระบบส่งกำลัง ระบบรองรับน้ำหนักและระบบเบรค
 • - การบำรุงรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้องรภจักรยานยนต์
 • - การถอด ประกอบชิ้นส่วนเครื่อง และตรวจสอบสภาพ
 • - การประมาณราคา จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน เช้า 09.00น. / บ่าย13.00น /