วิชาในหมวดพาณิชยกรรม


พิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีด E

 •   เพื่อให้รู้และเข้าใจในการพิมท์แป้นภาษาไทย
 •   มีทักษะการนั่ง การวางมือ และการเคาะแป้นภาษาไทย
 •   เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อการพิมท์ภาษาไทยแบบสัมผัส
 •   รู้จักการคำนวณสุทธิ
หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน เช้า 09.00น. / บ่าย13.00น /
หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

 •   มีความรู้ความเข้าใภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิติประจำวัน
 •   มีทักษะและสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 •   เห็นประโยชน์และมีเจตนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
 •   เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 •   สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพตามสถานการณ์จริง


หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน เช้า 09.00น. รอบเดียว


  วิชาอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ต
 •  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ 
 • การใช้อินเตอร์เน็ต
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
 • การสร้างเว็บไซต์
 • มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้งานคอมพิวเตอร์
หลักสูตร 200 ชั่วโมง  รอบที่เปิดสอน ( ไม่มี )